POR
Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic
Suma alocată – 206,51 mil euro
Tipuri de activități
• crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare
Potențiali beneficiari
• Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Suma alocată – 877.11 mil euro FEDR
Tipuri de activități
• construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
Potențiali beneficiari
• IMM uri
Axa Prioritară 3 – Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice
Suma alocată – 2374.57 mil eur

Tipuri de activități
• eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
• eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
• investiții în iluminatul public
• măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
Potențiali beneficiari
• autorități publice centrale și locale
Axa Prioritară 4 – Dezvoltare urbană durabilă
Suma alocată – 1386.86 mil euro
Tipuri de activități
• măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
• revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
• acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
• infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)
Potențiali beneficiari
• autorități publice locale mediul urban
Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Suma alocată – 466.5 mil euro

Tipuri de activități
• restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural
Potențiali beneficiari
• autorități publice locale
• autorități publice centrale
• ONG uri
• unități de cult
• parteneriate
Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Suma alocată – 1068.37 mil euro

Tipuri de activități
• reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T
• construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
Potențiali beneficiari
• autorități publice locale (CJ)
Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Suma alocată – 118.9 mil euro
Tipuri de activități
• valorificarea economică a potențialului turistic balnear
• valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
• infrastructură turistică publică de agrement
Potențiali beneficiari
• autorități publice locale
• parteneriate
Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Suma alocată – 763.45 mil euro
Tipuri de activități
• construcţia de spitale regionale
• reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
• construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
• reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.
Potențiali beneficiari
• autorități publice locale
• furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
• parteneriate
Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Suma alocată – 101.41 mil euro
Tipuri de activități
Acțiuni integrate prin:
• Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
• Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
• Stimularea ocupării – activităţi de economie socială
• Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere
Potențiali beneficiari
Parteneriate (grup de acțiune locală) între:
• Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
• Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
• ONG‐uri
Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Suma alocată – 352.19 mil euro
Tipuri de activități
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare
Potențiali beneficiari
• unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
• instituţii de învăţământ superior de stat
________________________________________
Axa Prioritară 11 – Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România
Suma alocată – 312.89 mil euro
Tipuri de activități
Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:
• Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
• Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
• Management, Strategie și Tactici;
Potențiali beneficiari
• ANCPI
Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică
Suma alocată -221.28 mil euro
Tipuri de activități
• sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
• activităţi de publicitate şi informare specifice POR
Potențiali beneficiari
• autoritatea de management POR
• organisme intermediare POR