Prezentarea submăsurii 4.1 – Investiții în exploatații agricole

Obiectivul general al măsurii

Sprijinului acordat prin această sub-măsură, va contribui la:
– Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute;
– Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale;
– Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
– Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate.

Alocarea financiară

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii anuale 2016: 270.000.000 euro..
In cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:

Sectorul vegetal = 140.000.000 euro;

Sectorul zootehnic = 80.000.000 euro;

Zona montană = 40.000.000 euro;

Fermă de familie = 10.000.000 euro.

Ajutorul financiar nerambusabil

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 90%, astfel:
I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 1. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 2. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) indiferent de mărimea exploatației și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 3. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investiții în spații protejate.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 1. a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, respectiv, să se încadreaze în una din următoarele categorii:
  – Persoană fizică autorizată (PFA) cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului și care deține competențele și calificările profesionale adecvate;
  – Întreprindere individuală al cărei titular are varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului şi deține competențele și calificările profesionale adecvate;
  – Întreprinderea familială (IF) cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare, cu competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul IF desemnat prin acordul de constituire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din patrimoniul de afectațiune;
  – Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și administratorul societăţii, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanţare care deține competențele și calificările profesionale adecvate;

– Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați –  cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului majoritar al părților sociale și deținerea funcției de administrator unic al societății comerciale respective și să aibă competențele și calificările profesionale adecvate).

Obs.! Pentru toate situații mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să fie stabilit (instalat) pentru prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect și să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare până la depunerea cereriii de finanțare. Data instalării pentru prima dată ca șef de exploatație este data la care tânărul fermier figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat uni/ majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul juridic), respectiv titular al IF-ului. Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier diferă de data înregistrării exploatației la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două, față de momentul depunerii.

 1. b) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Această majprare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1 proiecte ce vizează investiții similare sM 4.1, și nu solicitanților pe măsura 4.1;

 1. c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 2. d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
 3. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:
  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
  a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
  b. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
  c) în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:

 1. a) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplica pe sM 16.1 proiecte ce vizează investiții similare sM 4.1, și nu solicitanților pe măsura 4.1.

 1. b) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:
a) Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători);

 1. b) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1 proiecte ce vizează investiții similare sM 4.1, și nu solicitanților pe măsura 4.1. 

 1. c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.
 2. d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 

Obs.! În cazul proiectelor care includ activități de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acțiunilor privind procesarea și comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii europene (TFEU) vor respecta intensitățile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2), respectiv 50%intensitatea contribuției publice în cazul solicitanților care intră în categoria IMM și 40% în cazul celorlalte întreprinderi.

Beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acțiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acțiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Institutele de cercetare-dezvoltare, precum și centrele, stațiunile și unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat;
 • Societate agricolă;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor;
 • Societate cooperativă agricolă;
 • Cooperativă agricolă;
 • Grup de producători.

Acțiuni eligibile

(1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;
(2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

Atenție! Totodată, peste 70% din produsele agricole stocate, condiționate, sortate, ambalate, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de de până la 30% pot fi stocate, condiționate, sortate, ambalate și produse agricole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă) vegetală, zootehnică sau mixtă.

(3) Investiţii în înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
(4) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) al reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;

(5) Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și racordări;
(6) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
(7) Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;
(8) Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
(9) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
(10) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli eligibile

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități și a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii;

Obs.! Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;

Atenție! În cadrul acestor spații pot fi comercializate atât produse condiționate și/sau procesate, în conformitate cu definiția lanțului alimentar integrat, cât și produse agricole primare (de exemplu, cele în stare proaspătă).Distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole condiționate și/sau ambalate și/sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:

– înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/sau procesate);

– crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/achiziționarea și/sau înregistrarea mărcii beneficiarului

– crearea brandului/brandurilor produsului/produselor condiționate și/sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc.);
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare;
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat):
  – Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatațiilor;- Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;

– Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă.

 • În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională;

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 1. a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
 2. b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 3. c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
 4. d) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Criterii de eligibilitate solicitant

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate următoarele condiții:
 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;
 • Investiția prevede contorizarea apei.
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;

Obs.! Se corelează informaţiile din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/DSP/DSVSA judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul Intreprinderii Familiale (IF-ului).

 • Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte legislația prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
 • Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol.

Criterii de selecție ale proiectului

Atenţie! Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Total SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii de previzionare, ţinând cont însă de faptul ca la sfârșitul primului an de monitorizare, exploataţia să se încadreze în categoria (intervalul) de dimensiune economică pentru care s-a primit punctaj.

SECTORUL VEGETAL:
1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice, precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor);
3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea;
4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători;
5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă;
8. Principiul soiurilor autohtone.

SECTORUL ZOOTEHNIC:
1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice, precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material săditor);
3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea;
4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;
5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate;
6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă;
8. Principiul raselor autohtone.

Prezentarea subMăsurii 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole

Obiectivul general al submăsurii

Sprijinul acordat prin această sub‐măsură, va contribui la:

 • Înfiinţarea și/ sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabil;C
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

Alocarea financiară

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru submăsura 4.2 este de 93.489.143b euro.

Ajutorul financiar nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/ cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Beneficiari eligibili

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • Persoană fizică autorizată;
  • Întreprindere individuală;
  • Întreprindere familială;
  • Societate în nume colectiv – SNC;
  • Societate în comandită simplă – SCS;
  • Societate pe acţiuni – SA;
  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
  • Societate cu răspundere limitată – SRL;
  • Cooperativă agricolă (cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Societate cooperativă agricolă (societăţi cooperative de consum, societăţi cooperative de valorificare, societăţi cooperative agricole) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Grup de producatori care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:
microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
întreprinderi mijlocii ‐ care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Tipuri de operațiuni și cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale
• Construcția, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unităților de procesare
‐ construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare‐depozitare (materie primă/produse)‐sortare‐condiționare‐procesare‐comercializare);
‐ construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;

Atenție! Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descries prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES. Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:
– Autocisterne,
– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
– Rulote și autorulote alimentare;

 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare (cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agroalimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare);
  • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex: echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor).
 1. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale
  • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  – Înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  – Etichetarea (crearea conceptului);
  – Creare marcă înregistrată/brand.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Criteriii de eligibilitate solicitant

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură:
  – Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  – Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
  – Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  – Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului acordat.

Criterii de selecție ale proiectului

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii și criterii de selecție:

 • Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;
 • Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc);
 • Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători;
 • Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate.

Prezentarea subMăsurii 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Obiectivul general al măsurii

În cadrul acestei sub-măsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:

 • Modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă;
 • Scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.

De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Ajutorul financiar nerambursabil

Prin Submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari. Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 1. Întreprinderi micro și mici (inclusiv forme asociative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care acoperă tot lanţul alimentar integrat;
  900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.
  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  – Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.
 2. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative) – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  – Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

III. Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
– Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

 1. Producerea de băuturi alcoolice:
  Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  200.000 euro pentru microîntreprinderi;
  300.000 euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  – Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

Atenție! Majorarea intensității sprijinului nerambursabil pentru operaţiunile sprijinite în cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează si operatiuni similare sM 4.2a, şi nu solicitanţilor aferenţi submăsurii 4.2a.
Atenţie! Pentru sesiunea anuală 2015 nu se depun proiecte integrate, ci vor fi amânate pentru următoarele sesiuni anuale.

Beneficiari eligibili

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoană fizică autorizată;
 • Întreprindere individuală;
 • Întreprindere familială;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Cooperativă agricolă de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii, care activează în sectorul pomicool, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membrii;
 • Societate cooperativă agricolă (societăți cooperative de consum, societati cooperative de valorificare, societati cooperative agricole) care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Grupuri de producători constituite conform care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Atenție! Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).

Tipuri de operațiuni și cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

 1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale
 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
  – construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare–depozitare <<materie primă/produse>>-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
  – infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
  – unităţi mobile de procesare.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.

Atenție! Este permisă achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris în proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:
– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)

Pentru operațiunea de receptie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte. In scopul comercializarii in cadrul lanturilor scurte sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:
  – autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
  – autoizoterme cu frig (transportul produselor perisabile sau cu temperaturi controlate)
  – rulote și autorulote alimentare.

Atenție! Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 •  Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu* şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie.
  * Sunt eligibile doar investițiile în producerea de energie regenerabilă solară, eoliană, geotermală și cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, destinată consumului propriu.
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde** impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).
  ** Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, inainte de a deveni obligatorii pentru intreprinderea procesatoare.
 1. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:
  – înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  – etichetarea (crearea conceptului);
  – creare marcă înregistrată/brand.
  Aceste cheltuieli se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin:
a) respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;
b) prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică de 15 000 Euro.
c) declaraţia proiectantului din cadrul Studiului de fezabilitate.

Criterii de eligibilitate solicitant

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură:

(1) Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

– înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
– înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
– producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
– acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele doar de marketing);

(2) Investiții în active necorporale pentru:
– organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
– achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
– achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Investiția trebuie să fie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP.
  Sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate naturală sau potențată >= 2,40, cu condiția respectării zonării.
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare.
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I.
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Băuturi alcoolice eligibile:
– Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolică mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacăze etc.), amestecuri de băuturi fermentate cu o concentratie alcoolică mai mare de 0.5% vol.
– Alcool etilic nedenaturat de orice tărie, obținut din fructe și destinat consumului uman. Chiar dacă este propriu consumului uman, se distinge de alte produse alcoolice prin faptul că este lipsit de orice substanţă aromatică.

Criterii de selecție ale proiectului

 • Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR);
 • Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);
 • Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).
Submăsura 4.3.I – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de IRIGAȚII
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:

· Modernizarea infrastructurii de irigații;

 

BENEFICIARII:

· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși::
· 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune;
· 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare.

 

Prezentarea subMăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Obiectivul general al măsurii

Submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

 • Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/ manageri ai unei exploatații agricole;
 • Îmbunătățirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/ manageri ai exploatației;
 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ manageri de exploataţie;
 • Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Alocarea financiară

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.1 este de 111.209.889 Euro.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la încheierea contractului de finanțare.

Atenție! Nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014‐2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

Beneficiari eligibili

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/ 2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Atenţie! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într‐o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  – individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
  – ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  – ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
 • Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! Asociaţii vor desemna membrul asociat și administrator al societăţii pentru a reprezenta societatea în relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează.

Indiferent de forma de organizare solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
Microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică.
Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
 • Deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii cererii de finanţare);
 • Deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
  – studii medii/superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;
  – cunoștințe în domeniul agricol* dobândite prin participarea la programe de instruire/ certificat de competenţe dobândite ca urmare a experienţei (ANC), sau
  – angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într‐o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
  Deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare (de ex: beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic), în maximum 33 de luni începând de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a‐i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.
 • Prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
 • Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într‐o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a planului de afaceri;
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
 • Înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de Afaceri).

*Prin domeniul agricol se înţelege: pentru studii universitare, ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale” (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare), iar pentru studii liceale, prin domeniul agricol se înţelege profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” (conform HG nr. 844/2002 cu modificările şi completările ulterioare).

IMPORTANT!
Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare.
Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
– studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
– cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire / certificat de competenţe dobândite ca urmare a experienţei (ANC); sau
– angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într‐o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

În cazul studiilor de bază învăţământul minim obligatoriu este de 8 clase.

Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind cheltuielile neeligibile.
Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin pot achiziţiona terenuri agricole în limita a 10% din totalul cheltuielilor totale eligibile prevăzute în planul de afaceri.

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va viza obligatoriu obiective/ amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici. Ca urmare, în Planul de Afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd destinate evitării infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri. Nerealizarea acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole materialul fructifer utilizat trebuie să fie din categorie biologică certificat (certificat albastru) (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de‐a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1. Solicitantul va indica în planul de afaceri pentru furnizorul care ii va emite materialul săditor certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie.

Criterii de selecție ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

 • Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultură, inclusiv producere de material săditor, pomicultură și producere de sămânţă);
 • Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 • Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 • Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 • Principiul raselor/soiurilor autohtone.

Prezentarea submăsurii 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Obiectivul general al măsurii

Sprijinul acordat prin submăsura 6.2 va contribui la promovarea diversificării activităţilor către noi activităţi neagricole în cadrul gospodăriilor agricole, a micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici şi implicit, prin crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol.

Submăsura vizează:

 • Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
 • Încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini,utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Alocarea financiară

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru submăsura 6.2 este de 44.164.707 euro.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;
30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

Beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
Fermieri sau membrii unei gospodării agricole* care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

*Gospodărie agricolă – totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună.

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul submăsurii 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată;
 • Întreprindere individuală;
 • Întreprindere familială;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acțiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acțiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Societate agricolă;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1, care au prevăzute în actul constitutiv ca oboectiv înființarea de activități neagricole;
 • Cooperativă agricolă de gradul 1 de exploatare și gestionare a terenurilor agricole și a efectivelor de animale.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
Micro-întreprinderemaximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprindere mică între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Condiții minime obligatorii/ de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Să se prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole;
 • Sediul social şi punctul/ punctele de lucru în care se va desfășura activitatea neagricolă pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie situate în spaţiul rural, iar activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural. Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și activități agricole și care sunt prioritizate astfel la selecție, punctul/ punctele de lucru aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban.
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Criterii de selecție ale proiectului

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/ membrilkor gospodăriei agricole către activități neagricole;
 2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural);
 3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.
 4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:

 

 • Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
 • Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:

 • Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:

 • se acordă în două tranșe astfel::

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)

Prezentarea Submăsurii 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Obiectivul general al măsurii

Submăsura 6.4 „Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” are ca scop:

 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creșterea veniturilor populației rurale;
 • Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban;
 • Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Alocarea financiară

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub‐măsura 6.4 este de 57.214.935 Euro.

Ajutorul financiar nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 euro pe durata a trei exerciții financiare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:
‐ pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi agroturism;
‐ pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:
– Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural;
– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole* (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

*Gospodărie – totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată și dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună.

În funcție de forma de organizare categoriile de beneficiari eligibili în cadrul sub-măsurii 6.4. sunt:

 • Persoana fizică autorizată;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Societate agricolă;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activităţi non‐agricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale;
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual;
 • Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual.

Atenție! Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical veterinar individual/ cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
Microîntreprinderemaximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprindere mică între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

 Tipuri de operațiuni și cheltuieli eligibile

 •   Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:
  – fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
  – fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  – activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  – fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii:
  ‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
  ‐ servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  ‐ servicii de consultanță, contabilitate, audit;
  ‐ activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice ;
  ‐ servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement.
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

 • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Criterii de eligibilitate solicitant

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub‐măsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
  • Să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul rural;
  • Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico‐economice;
  • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Criterii de eligibilitate ale proiectului

 • Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole;
 • Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, Activități de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural);
 • Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate;
 • Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice.
Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.
OBIECTIVELE submăsurii 6.5

· Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.;

· Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
·  Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

BENEFICIARII:

·  Fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1
 
Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:

· creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
· crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2

 

· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE submăsurii 7.6:

 

• Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

· Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:

· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

· Comunele conform legislației în vigoare;

 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit dar

nu va depăși 500.000 euro;

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:

· de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
· de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
· de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
· de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

OBIECTIVELE submăsurii 8.1:

 

· Promovarea sechestrării carbonului;

· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

· Reducerea eroziunii solului;
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
· Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:

· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

· Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:
· Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
· Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)
Submăsura 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.
OBIECTIVELE submăsurii 9.1:

 

· Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

· Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

· Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;

· Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

BENEFICIARII:

· grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:

culturi de câmp;
horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:
· nu va depăși:

–  anual 10% din valoarea producției comercializate
–  100.000 euro/ an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
· Anul I – 10%;
· Anul II – 8%;
· Anul III – 6%;
· Anul IV – 5%;
· Anul IV – 4%;
Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.

 

OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi

 

· Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;

· Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;

 

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură:

 

· Fermierii;

· Organizații neguvernamentale;

· Consilii Locale;

· Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică;

 
PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  este de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 100.000 euro astfel:
·  în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor submăsuri;

– valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și submăsurii 16.4.a;

· Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.